Hoppa till innehåll
Hem » Äldreomsorg

Äldreomsorg

Arvikapartiets äldreomsorgspolitik syftar till att förbättra för såväl våra äldre som för våra anställda på området. Äldreomsorgen är ett område, på kommunal nivå, som Arvikapartiet kommer tillföra resurser till.

Arvikapartiets äldreomsorgspolitik i punktform:

  • Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor
  • Införa scheman som är praktiskt genomförbara
  • Avskaffa delade turer
  • Gifta eller par ska fortsätta kunna vara sammanboende
  • Måltider med hög standard – Utökat samarbete med restauranger
  • Möjliggöra för husdjur på vissa boenden om önskemål finns
  • Högsta möjliga kvalitet oavsett driftsform
  • Samverka med distriktsköterskemottagningar på landsbygden

Arvikapartiet har på olika sätt blivit kontaktade av anställda inom äldreomsorgens olika enheter. De anställda har vädjat om hjälp. I flera års tid har anställda försökt göra ansvariga politiker uppmärksamma men åtgärderna har trots det uteblivit.

När de anställda vädjat om fler kollegor och bättre arbetsvillkor har politikerna istället svarat med att anställa fler chefer. Äldreomsorgen är ett av de kommunala områden där politikerna genomför en systematisk urholkning i syfte att få loss pengar till andra utgiftsområden.

Resultatet av den förda politiken är att allt fler anställda bränner ut sig till följd av den systematiska underbemanningen samt att äldre riskerar att fara illa. Denna negativa utveckling måste brytas. Det är vad Arvikapartiets politik syftar till. Vi är beredda att vända på varenda sten i syfte att rusta upp äldreomsorgen till den nivå den ska ligga på.

Våra äldre slet för att bygga upp det här samhället åt oss, att ge de en värdig äldreomsorg är det minsta vi kan göra. Det är vår plikt!

Svensk äldreomsorg har tappat mycket av den mentalitet som tidigare präglat den, nämligen att det i första hand är en verksamhet av och för människor. Det är med andra ord inte vilket ”affärsområde” som helst där brukare och anställda ska behandlas som slit-och-släng-varor. Det måste därför till ett paradigmskifte i själva mentaliteten kring verksamheten. Genom att förändra de materiella förutsättningarna, främst i form av att avskaffa den systematiska underbemanningen, kan detta paradigmskifte genomföras.

Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och förbättrade arbetsvillkor

Den absolut  övervägande majoriteten av alla problem inom dagens äldreomsorg kan spåras till den systematiska underbemanningen. Det är inte nya chefstjänster eller applikationer som kommer lösa problemen inom äldreomsorgen, det är fler kvalificerade anställda som behövs!

Flertalet yngre anställda som börjat inom äldreomsorgen har fått erfara den hårda pressen, varav många bränt ut sig för att aldrig mer våga sätta sin fot i verksamheten igen. På så sätt försämras även yrkets status.

Därför kommer Arvikapartiet förespråka att man anställer fler i syfte att förbättra kvaliteten och avlasta redan existerande personal.

Scheman som är praktiskt genomförbara

I ett stressigt schema kommer vården och omsorgen att bli därefter. Alla inblandade drabbas. Därför måste det genomföras en genomgående omläggning av alla scheman i syfte att kraftigt avlasta anställda och ge mer kvalitet till den tid respektive brukare får.

Avskaffa delade turer

I schema-problematiken ligger givetvis också delade turer, där en anställd får flera pass inom loppet av ett dygn, men dessa pass allokeras på så sätt att det inte finns rum för återhämtning vilket i praktiken innebär att 8-timmarsdagen förbises och det i själva verket kan röra sig om 14-timmars arbetsdag. Det långa uppehållet är gratis för arbetsgivare, men det kostar personalen på olika sätt och är också en kostnad för samhället på lite längre sikt.

Delade turer ska avskaffas. Passen ska planeras på ett rationellt och sunt sätt i syfte att bibehålla en uthållig personalstyrka.

Gifta eller par ska kunna fortsätta vara sammanboende

Gifta eller par ska kunna ordnas boende på samma ställe när de flyttar till äldreboende. Arvikapartiet har erfarenhet av att gifta där frun bott i exempelvis Sulvik och hennes man fick bo på boende i Edane. De fick aldrig träffas. Detta tycker Arvikapartiet är helt fel och kommer verka för att få bort.

Måltider med hög standard – Involvera restauranger

Matens standard i äldreomsorgen i Sverige varierar där det i vissa fall är bra mat men i andra fall undermålig sådan.

Arvikapartiet vill se till så att all mat som serveras inom äldreomsorgen håller en hög standard. Regel ska vara ordentlig svensk husmanskost lagad med omsorg och om inga medicinska hinder föreligger bör även möjligheten finnas att kunna få en välkyld öl till maten. Vid högtider bör det givetvis också finnas möjlighet att kunna få sig en nubbe.

Arvikapartiet är öppna för att inleda samarbeten med stadens restauranger i syfte att höja standarden på maten. Om matstandarden skulle bli bättre av fler decentraliserade kök är vi öppna för det också. Nog för att de sittande kommunpolitikerna hyser ett visst agg mot bilister, men om det krävs en bil för att kunna garantera en bättre standard på maten och bättre arbetsvillkor för de anställda så ska en bil användas.

Möjliggöra för husdjur på vissa boenden

I andra länder förekommer det att äldreboenden har husdjur, exempelvis katter. Effekterna har blivit att de boende mår bättre.

Frågan har lyfts som förslag till Arvikapartiet och vi är öppna för att introducera det på vissa av kommunens boenden om de boende så önskar – förutsatt att det inte föreligger några allergihinder för brukare eller anställda. Det ska även ske på ett sätt så inte djuren far illa.

Vår syn på privata aktörer och vinstuttag i äldreomsorgen

Vårt mål är att äldreomsorgen ska hålla högsta möjliga kvalitet, huruvida det sker genom kommunala eller privata aktörer ser vi som en sekundär fråga. På längre sikt strävar vi efter att uppnå en situation där privata aktörer inte ska behövas eftersom den kommunala äldreomsorgen ska ha överlägset bäst kvalitet.

Arvikapartiet är kritiskt inställda till vinstuttag från välfärden eftersom vi vill att varje skattekrona som går till verksamheten också ska gå till just verksamheten snarare än till vinstuttag, men strategin för att avskaffa behovet av privata aktörer måste vara av pragmatisk art och se till den situation som råder.

Detta beror till stor del på att politiker och tjänstemän sinkat offentliga verksamheten såpass att behovet av alternativ uppstått.

Trots att privata företag inte använder alla sina medel till omedelbar verksamhet utan i själva verket tar ut vinst, utför de i vissa fall ett bättre jobb än kommunernas, såväl sett till anställdas villkor som till brukares vård och omsorg. Detta är ett rejält underbetyg för kommuner som de facto kan lära sig ett och annat av dessa alternativ för att höja standarden.

Om den kommunala äldreomsorgen är undermålig kommer behovet av privata aktörer att växa. Den kommunala sektorn ska således sträva efter att vara så bra så att de privata alternativen blir överflödiga.

Det finns även exempel på privata aktörer som grovt misskött sina uppdrag. Här måste kommunen vara mycket resolut i att fullfölja sitt ansvar gentemot medborgarna och ställa hårdare krav på de aktörer som bedriver verksamhet inom välfärdssektorn. Vid missförhållanden ska kommunen i regel se till att så fort som möjligt avsluta samarbetet med dessa aktörer, kommunalisera verksamheten och inleda rättsliga processer mot de som skott sig på sig våra skattemedel. 

Vill man bedriva privat äldreomsorg i Arvika kommun är man välkommen att göra det men då ska man leva upp till strikta kvalitetskrav. Om de privata aktörerna inte är bättre än den kommunala äldreomsorgen är deras verksamhet fullkomligt onödig att allokera skattemedel till. Genom att ställa hårdare krav på såväl kommunal som privat verksamhet, samtidigt som vi kraftigt rustar upp äldreomsorgen ämnar vi att vässa den totala kvaliteten. Med ett seriöst och ansvarstagande ledarskap kommer de oseriösa aktörerna att bli ett minne blott, oavsett om det handlar om slarviga företag i privat sektor eller inkompetenta chefer i kommunal sektor.

Arvikapartiet vänder sig emot såväl ideologisk dogmatism från vänster som från höger. Det finns inget självändamål i att en viss aktör äger verksamheten om samma aktör utför ett uruselt jobb. Detta gäller såväl privat som kommunalt ägande. Det är kvaliteten som är det centrala, inget annat.

De privata aktörer som verkar under Arvikapartiets politik kommer att ha gjort det på grundval av att utmärka sig i professionalitet och kvalitet och således ha förtjänat sin plats. Om företagen inte klarar att leva upp till den standard som ska råda inom äldreomsorgen kommer vi nå en situation där all verksamhet sköts av kommunen, men inte på grundval av ideologisk dogmatism, snarare genom att strikta kvalitetskrav renodlat och höjt den totala standarden.

Samverka med distriktssköterskemottagningar på landsbygden

Arvikapartiet tycker att det är mycket positivt för våra kommuninvånare att ha tillgång till god och nära vård. I synnerhet för våra äldre som har svårare att kunna resa längre sträckor. Därför kan exempelvis liknande vårdinrättningar som den privat drivna distriktssköterskemottagningen som finns i Gunnarskog var till god hjälp. Arvikapartiet är öppna för att ordna ett närmare samarbete med sådana i de fall där det är möjligt.