Hoppa till innehåll
Hem » Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaransvar

Filmen visar några arbeten som finns inom Arvika kommun.

De som är förtroendevalda i Arvika kommun har det yttersta ansvaret för hur kommunen uppträder som arbetsgivare.

Politikerna i Arvika har mandatet och möjligheten att utveckla en arbetsgivarepolitik som bidrar både till en väl fungerande verksamhet och till attraktiva arbetsplatser i vår kommun. Politikernas uppdrag är att se till att vi har bra arbetsplatser med en god ledning som gör att vi behåller bra personal samt lockar ny personal till oss i Arvika. Vi är också skyldiga att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall.

Förtroendevalda i Arvika kommun ansvar bland annat för;

  • Att arbetsrättsliga regler efterföljs
  • Jämställdhet
  • Arbetsmiljö
  • Kompetensförsörjning
  • Lönepolitik

Attraktivare arbetsgivare

Arvika kommun måste i grunden bli attraktivare som arbetsgivare. Det finns idag flera exempel på duktig och mycket kompetent personal som valt att söka sig bort från Arvika kommun på grund av dålig personalpolitik. Arvikapartiet vill förändra detta och kommer verka för att Arvika kommun ska vara en arbetsgivare som personalen är stolta över, vill arbeta för och söker sig till. Vi behöver öka förmågan att tillvarata kunskapen och engagemanget hos kommunens duktiga medarbetare på ett bättre sätt.

Vi har idag en hög sjukfrånvaro inom vissa verksamheter. Vi behöver därför bli vassare på att analysera vad detta beror på för att kunna åtgärda detta. Vi tror helt klart att vi behöver bli bättre på att ta vårt arbetsgivaransvar och lyssna bättre på medarbetarna.

Friskvård

Avikapartiet vill att samtliga anställda, utom timanställda, i Arvika kommun erbjuds en friskvårdstimme per vecka. Att som arbetsgivare erbjuda friskvård på arbetstid lönar sig visar ett antal studier. Mer friskvård får människor att må bättre och orka mer, det får sjukskrivningarna att minska och det ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Det finns exempel på kommuner som minskat sjukfrånvaron med nästan en tredjedel efter de infört möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda. Arvikapartiet vill också höja friskvårdsbidraget för Arvika kommuns anställda som idag ligger på 1 000 kronor per anställd och år. Vi vill arbeta för att höja detta till 1300 kronor.

Stöd vid hot och kränkning i tjänsten

Vid fall som olaga hot i tjänsten skall arbetsgivaren Arvika kommun stödja arbetstagaren genom att polisanmäla hotet och om händelsen därefter leder till rättprocess ska kommunen finnas med som ett stöd för arbetstagaren hela vägen. Vid allvarligare fall ska arbetstagaren även kunna erbjudas psykologisk hjälp.

Delade turer inom vården

Då många anställda inom vård och omsorg upplever att delade turer komplicerar och har för stor inverkan på deras liv – bör delade turer vara något som är frivilligt. De anställda ska då få välja om de önskar dela upp sin arbetsdag. Delade turer leder till för vissa ohälsa och sedan till sjukfrånvaro. Där man kan förenkla bör man så göra. Delade turer verkar vara ett kostsamt experiment som inte på sikt haft ett positivt utfall.

Utköp

I den här mandatperioden skedde dessutom, bland annat, ett mycket uppmärksammat fall av utköp;

En handläggaren på överförmyndarkansliet blev först, utan förvarning, med omedelbar verkan avstängd från sin arbetsplats. Handläggaren fick inte ens hämta sina personliga tillhörigheter på sin arbetsplats. Efter en tid kom kommunen och personen i fråga fram till en överenskommelse om uppsägning – som kostade Arvika kommuns skattebetalare 14 månadslöner.

Andreas Solin, personalchef på Arvika kommun, uttalade sig i samband med detta i en tidningsartikel och sa; att handläggaren var både snabb, kompetent och hade skött sina arbetsuppgifter väldigt bra. Beslutet om uppsägning grundade sig i stället i samarbetsproblem. Vilka samarbetsproblem detta skulle vara har aldrig framkommit! Handläggaren uppfattade att denne bara hade gjort sitt jobb och hade inte fått några indikationer på något annat.

I efterhand är det tydligt att denna handläggaren blev obekväm i arbetet med att lyfta fram missförhållanden i samband med ”överförmyndaraffären”. Det som handläggaren blev utsatt för är INTE en bra arbetsgivarepolitik – utan det är ett skräckexempel på hur det INTE får – eller ska gå till!

Arvikapartiet kommer aldrig medverka till att en kompetent och duktig medarbetare ”köps ut” med kommuninvånarnas skattemedel. Ett utköp kan i sällsynta fall vara nödvändigt, men då aldrig av dessa anledningar!

LSS-personal i protest

Vem minns heller inte LSS-personalens kamp mot försämringen av deras lönevillkor. Protesterna hjälpte föga och politikerna som hade ansvaret både blundade och påtalade att arbetsgivarparten var någon annan än de själva.

Därför arbetar idag nattpersonalen på LSS-boenden i Arvika halva nätterna gratis och tvingas gengälda oräknad arbetstid på andra LSS-boenden i Arvika. Arvikaparitet vill återställa löneavtalen för LSS-personalen som arbetar nätter. Ingen ska behöva vara på sin arbetsplats utan lön!

Så här såg det ut då i tidningen (källa Arvika Nyheter /2019/11/08):

”Parternas uppgift

Enligt arbetsgivarna Arvika kommun spar kommunen 1,3 miljoner kronor på förslaget.

Ordförande i utskottet vård och omsorg, Jonas Ås (S), säger att besparingsförslaget inte kommer att tas upp inom politiken utan det är arbetsmarknadens parter som hanterar det.

– Vi hanterar inte kollektivavtalsfrågor politiskt. Det gäller såväl löner, arbetstider som övriga anställningsvillkor som bestäms via förhandlingarna mellan parterna.”

Här kan vi prata om att politiker inte tog sitt arbetsgivaransvar!

Parten i det här fallet är Arvika kommun. De förtroendevalda är arbetsgivarparten hur mycket än S-politikern – med flera – önskade att det var på ett annat sätt. Därför tar vi också ansvaret och berättar det.

Sker liknade besparingar/händelser i framtiden och vi i Arvikapartiet inget säger så innebär det att vi står bakom dessa – men då ska vi också berätta att vi gör det – och varför vi står bakom en sådan åtgärd!

Arvikapartiet kommer även verka för att samtliga anställda i kommunen ska ha tydliga arbetsbeskrivningar. Detta är en trygghet för de anställda och det blir tydligare för kommuninvånaren som då vet vem de ska vända sig till om de har frågor. Alla anställda i kommunen skall också vara väl informerade om innebörden att jobba för en politiskt styrd organisation där förtroendevalda fattar beslut som kan ändra riktning under en mandatperiod.