Hoppa till innehåll
Hem » Demokrati och politisk förvaltning

Demokrati och politisk förvaltning

Arvikapartiet vill ta ner politiken på jorden igen och vitalisera demokratin.

Arvika. Foto Remy Brändefalk..

Arvikapartiets demokrati och politikprogram i punktform:

 • Sänk politikerlönerna
 • Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
 • Ökad transparens för kommuninvånarna – gratis att ta del av allmänna handlingar digitalt
 • Spara in på konferenser och s.k. representationsresor – Vi sätter en gräns!
 • Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
 • Sänk arvodena och ersättningarna för möten – försök ställa i relation till A-kassa
 • Lika inför lagen
 • Öppna för utökat tjänstemannaansvar
 • Fler kanaler för direktdemokrati
 • Öppna för folkomröstningar
 • Öppna för bindande folkomröstningar
 • Oberoende revision

Sänk politikerlönerna

Arvikapartiet vill sänka politikerlönerna.

Enligt Arvikapartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem, därför är det A och O att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och bristen på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt bortom folkflertalets vardag och verklighet. Höga löner förvrider således politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem.

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egen lönesättning kom även politikerlönerna och arvodena att skena. Idag tjänar den högst avlönade politikern i Arvika 71 500 kronor/mån (heltid). Oppositionsrådet tjänar på en halvtidstjänst 35 750 kronor/mån.

Arvikapartiet vill sänka politikerlönerna till en mer rimlig nivå i spannet kring 45 000 kronor/mån för heltid. Om någon från Arvikapartiet hamnar i en av dessa postitioner så kommer vi ge tillbaka det som överstiger detta till verksamheten.

Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt.

Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall.

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor

Arvikapartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor. Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men det är orimligt att Arvikas kommundirektör har en lön på 95 000 kr. Att det finns en vice kommundirektör som tjänar 85 600 kronor är nästan än mer orimligt.

Kompetensen hos våra chefer har inte stigit i samma nivå som lönerna. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en mer rimlig nivå. Sett till hur eftersatt välfärdens kärna är tycker vi att det är bättre att prioritera den i stället för satsningar på dyra chefer och direktörer. Arvikapartiet kommer att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Arvikapartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar 95 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som kommunen befinner sig i.

Ökad transparens för kommuninvånarna

Arvika kommun ska från och med år 2022 ta betalt för att mejla allmänna handlingar.

Handlingarna tillhör kommuninvånarna, det är en demokratisk rättighet, och har stöd i tryckfrihetsförordningen, en av våra grundlagar. Arvikapartiet vill därför att det ska vara både enkelt och gratis för kommuninvånarna att få insyn i kommunens verksamhet genom att kunna ta del av offentliga handlingar i digitalt format om så önskas. De senaste åren har verksamheter som granskats blivit åtskilligt mycket bättre tack vare enskilda kommuninvånare, vilket haft en stor betydelse för många och har varit viktigt. Ett exempel är överförmyndarnämnden.

Vi hävdar att om det finns kostnader för kommunen att skicka digitaliserade handlingar till en intresserad och engagerad allmänhet, så är denna kostnad försvarbar.

Vad är då en allmän handling?

En allmän handling är allt som innehåller information av något slag; texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen.

Arvikapartiet välkomnar en kritisk granskning från Arvikabor av kommunen i alla dess delar, och det ska inte med ekonomiska styrmedel skapas en osynlig ”barriär” runt stadshuset.

Offentlighetsprincipen är central i det svenska öppna samhället. Att allmänheten har insyn i offentlig förvaltning och hur skattepengar används betraktas som en hörnsten i den svenska demokratin. Att lämna ut en allmän handling ska därmed inte ses som något som tar tid från verksamheten – utan är en del av själva kärnuppdraget för vår kommun. Handlingarna tillhör våra kommuninvånare. Likt 11 andra värmländska kommuner, anser vi att det är en självklarhet för kommuninvånare i Arvika att fritt få ta del av protokoll och handlingar vars beslut påverkar oss alla.

Engagemang från kommuninvånare ska uppmuntras. Fel görs av oss alla, och om det påpekas så är det enkelt att gå tillbaka och åtgärda. Att vara transparent och öppen betyder mycket för tilliten från kommuninvånarna.

Avgiftsfri uttagning av samtliga handlingar gäller även från de kommunala bolagen, (2 kap. 3§ offentlighets och sekretesslagen). 

Sänk partistöden

Arvikapartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra, de hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

Som det ser ut nu erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd. Arvikapartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut.

Arvikapartiet är öppna för förslag på området där resultatet blir att andelen skattemedel som går till partistöden minskas. 

Det finns olika varianter som skulle kunna prövas. Exempelvis att man sätter en gräns vid ett visst antal mandat i formen av att partistöden inte kan nå över en viss nivå, alldeles oavsett hur många fler mandat partiet plockar.

En annan variant är att sänka partistöden i sin helhet.

En tredje variant är att progressivt sänka partistöden så att andelen partistöd minskar i proportion till antalet mandat, dvs att det första mandatet innebär ett högre partistöd än det 7:e eller 8:e mandatet.

Syftet är att spara in skattemedel som i stället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Partistöden bör villkoras med representanternas laglydighet.

Arvikapartiet vill att partistöden ska villkoras av partirepresentanternas laglydighet. Ifall någon politiker från något av de partier som erhåller partistöd blir påkommen med att ha förskingrat skattemedel via något av sina politiska uppdrag, bör en ansenlig del av partistöden kunna dras in.

Detta skulle förhoppningsvis tvinga partierna att slå ner hårdare på den politiska korruptionen.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå

Arvikapartiet är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. En variant skulle kunna vara att försöka sätta ersättningssystemet i paritet med a-kassan.

Lika inför lagen

Makthavare och medborgare ska behandlas lika inför lagen. Därför bör kommunen sätta hårt mot hårt gentemot de politiker och tjänstemän som försöker sko sig genom fiffel och fusk.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Arvikapartiet är öppna för utökat tjänstemannaansvar och kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret.

Samtidigt är det viktigt att understryka att bristande tjänstemannaansvar ytterst handlar om bristande politikeransvar. Det är politikens uppgift att hålla i tyglarna.

Kommuninvånarna ska alltid kunna lyfta klagomål mot förvaltningen till politisk nivå så att tjänstemän kan hållas ansvariga för eventuella övertramp. Arvikapartiet kommer, till skillnad från de etablerade partierna, alltid hålla tjänstemännen till svars för medborgarnas bästa.

Fler kanaler för direktdemokrati

Arvikapartiet är för utökad demokrati på det kommunala planet.
Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat i väg och tappat mycket av sin koppling till de faktiska samhällsproblemen.

Det finns i dagsläget möjligheter inom existerande lagstiftning för medborgarna att initiera folkomröstningar, exempelvis via folkinitiativ.

De flesta av dessa direktdemokratiska inslag får dessvärre väldigt sällan genomslag i den politiska praktiken.

Politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Arvikapartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande.

Öppna för folkomröstningar

Arvikapartiet är öppna för fler folkomröstningar, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen. Hamnområdet och eventuell byggnation där är ett perfekt exempel på en fråga där Arvikaborna givetvis ska rådfrågas om huruvida de vill spendera en massa miljoner på sanering osv innan byggandet kan börja, i stället för satsningar på andra områden som exempelvis välfärdsområdena.

Ju dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och ju större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Arvikapartiet, att hålla en folkomröstning.

Öppna för bindande folkomröstningar

Arvikapartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!

Oberoende revision

Den kommunala revisionen ska vara oberoende och granska på kommuninvånarnas uppdrag. Revisionen har en viktig roll för att göra verksamheten bättre. Oberoendet är centralt för revisionens trovärdighet och legitimitet. Oberoende innebär att stå fri gentemot den som granskas samt att självständigt och objektivt (sakligt och opartiskt) granska. Att det finns en väl fungerande revision i kommunen och ett tydligt ansvarsutkrävande är något som är viktigt i den kommunala självstyrelsen och för den lokala demokratin. Revisionen bidrar med att skapa legitimitet och förtroende för den kommunala sektorn. Granskandet från revisionen ska ske enligt god revisionssed. Frågan är; gjordes detta tidigare mandatperioden? När revisionen riktade kritik mot kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden för 2019 skedde något märkligt. 

Majoriteten i revisionen hade riktat anmärkning mot såväl överförmyndarnämnden som kommunstyrelsen och ville inte att nämnden skulle beviljas ansvarsfrihet. Två av revisorerna hade då skrivit en helt egen revisionsberättelse, istället för att reservera sig mot majoriteten i revisionens beslut, vilket borde vara det rätta förfarande. Förfarandet kändes inte särskilt oberoende och frågan är om detta kunde benämnas som ”god revisionssed”. Arvikapartiet kommer verka för att oberoendet i revisionen fungerar fullt ut.

En annan anmärkningsvärd händelse som inträffade under den här mandatperioden var att E-post ställd till revisionen, i stort sett med automatik skickades vidare utan revisionens vetskap till flera höga politiker och tjänstemän inom Arvika kommun som inte tillhörde revisionen. Detta förfarande är nu åtgärdat på grund av ett väl utfört uppdrag av kommunrevisionens ordförande.