Hoppa till innehåll
Hem » Friluftsliv och jakt

Friluftsliv och jakt

I Arvika kommun har vi en en fantastisk natur där möjligheterna är goda att utöva exempelvis; paddling, skidåkning, vandring, jakt, fiske, mountainbiking, orientering och traillöpning. Skog och landsbygd är något som är viktigt för Arvikaborna – inte minst för välmående och hälsan.

Foto: Tage Bäck

FRILUFTSLIV

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Vi får inte skada naturen eller något som andra äger.

Inte störa, inte förstöra – är huvudregeln i allemansrätten och gäller alltid när du rör dig i skog och mark.

Arvikapartiet vill verka för att förbättra möjligheterna för våra kommuninvånare och besökare i Arvika att ta del av vår vackra kommun och dess natur.

Vandringsleder

Vi har många vandringsleder i Arvika kommun och de föreningar, bygdelag eller markägare som upprätthåller vandringsleder ska stöttas bättre av kommunen. Det samma gäller de föreningar som tillhandahåller kartor över vandringsområden och framställer orienteringskartor. Karta och kompass är nyckeln till naturen. Får vi ut fler Arvikabor i vår natur ökar kommuninvånarnas hälsa på ett positivt sätt, därför vill vi öka stödet till dessa aktörer.  

Glaskogen

Vårt ”friluftsreservat” Glaskogen är en plats som årligen tar emot mängder av besökare från alla fjärrans länder. Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer samt talrika sjöar och vattendrag och för att området därför har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat bildades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Arvika kommuns andel är 70%.

Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

I reservatet finns kanotleder och 300 km vandringsleder med iordningställda vindskydd, eldstäder, toaletter, informationsskyltar med mera. Vid Lenungshammar finns en informationscentral som hålls öppen sommartid där man kan få information och köpa kartor och det speciella Glaskogskortet. Vid informationscentralen finns även camping och servering.

Arvikapartiet tycker att det här är en mycket värdefull verksamhet men önskar att se över om det är förenligt med kommunens kärnverksamhet att driva stiftelsen eller om denna ska läggas ut på extern aktör för bättre och effektivare skötsel.   

JAKT

Att förvalta våra vilda djur är en viktig del av landsbygdspolitiken och inget som direkt beslutas på lokal nivå men Arvika kommun har en viktig roll som en av remissinstanserna vid exempelvis förändringar av EU:s vapendirektiv. Arvikapartiet har även kontakter med riksdagspolitiker med samma inställning kring de här frågorna.

Arvikapartiet kommer verka för att förenklingar görs för jägare och sportskyttar.

Friska, starka och hållbara viltstammar ska leva i våra skogar och förvaltas genom jakt. Genom jakten får vi människor ett naturligt och det bästa, klimatsmarta köttet från djur som levt hela sitt liv i frihet.   

Arvikapartiet vill även verka för att skapa större förståelse för den samhällsnytta som jägare tillför till samhället. 

Ett exempel på en oerhört viktig och värdefull insats som våra jägare utför är; eftersök på trafikskadat vilt. Mer än 60 000 viltolyckor sker varje år. Jägarna rycker då ut, i vilket väder som helst, dygnet runt för att säkra trafikmiljön och förkorta djurs lidande. Just i detta nu är flera jägare ute efter våra hårt trafikerade vägar och gör eftersök på skadat vilt. Arvikapartiet vill att eftersöksjägarna, dels får mer uppskattning för sina goda insatser, dels får en bättre ekonomisk ersättning.

Rovdjur, både små och stora, är en naturlig del av den svenska faunan men dessa måste också kunna förvaltas genom jakt på ett enklare sätt än vad som råder i dag. En årlig återkommande licensjakt på våra stora rovdjur är viktig för att hålla rovdjuren på en lagom och accepterad nivå.

Skyddsjakt på bland annat stora rovdjur behöver förenklas och utökas. Rovdjur som skapar problem måste alltså på ett enklare sätt än idag kunna jagas. 

Det ska också vara allas rättighet att försvara sina husdjur mot rovdjursangrepp. Dagens politik innebär att det är mycket svårt att försvara tamdjur och i värsta fall människor mot rovdjur. De människor som tvingas göra detta blir med automatik misstänkta för jaktbrott med följden att deras vapen omhändertas. Arvikapartiet kommer verka för att ingen ska fråntas sina vapen eller med automatik misstänkas för ett brott i en sådan situation. Vapen ska omhändertas först när utredning visat att ett brott är konstaterat.

VAPEN

Vapen är ett redskap som används vid jakt eller skytte. Kommunen är remissinstans för exempelvis ändringar av EU:s vapendirektiv.

Arvikapartiet vill verka för en effektivisering av vapenlicenshanteringen. Att inneha en vapenlicens är ett kvitto på att man är en laglydig medborgare, ändå kan skyttar och Jägare få vänta i månader för att få tillstånd för en licenspliktig vapendel vilket kan försvåra såväl jaktutövning som det viktiga träningsskyttet eller i värsta fall tävlingar. Jakt och skytte är en folkrörelse i Sverige med lång tradition.

Några punkter som Arvikapartiet kommer att verka för är:

  • Arvikapartiet vill ta bort licensplikten på ljuddämpare och tillåta ljuddämpare även på klass tre och fyra vapen för alla, idag behöver detta motiveras med särskilda skäl.
  • Arvikapartiet vill göra det enklare att förvara vapen på annan plats, utöka vapengarderoben och göra det enklare att resa med sina vapen.
  • Arvikapartiet vill  förenkla reglerna för skjutbanor för att underlätta det viktiga övningsskyttet.
  • Arvikapartiet vill återinföra sommarjakten på morkulla.
  • Arvikapartiet vill att repeterstudsare som används för jakt, tillåts i en modern design fullt ut, och därmed får förses med fäll – vikbar eller teleskopisk kolv samt pistolgrepp. För en säker och etiskt riktig jakt är det relevant att de vapen som får användas också får modifieras för att passa skytten/jägaren.
  • Arvikapartiet vill att samtliga avgifter för att ansöka om vapentillstånd halveras.
  • Arvikapartiet vill att 5-årslicenser för enhandsvapen avskaffas. En licensinnehavare, kontrolleras varje dygn mot misstankeregister och belastningsregister. 5-årslicenserna är därmed helt onödiga och orsakar endast mer administration och kostnad.
  • Arvikapartiet vill  att landets vapenägare ska räknas som en del av totalförsvaret.
  • Arvikapartiet  vill tydliggöra skillnaden mellan legala vapen och illegala vapen så att inte legala vapenägare drabbas av lagar som riktar sig mot yrkeskriminella.

Sammanfattningsvis kan man säga att Arvikapartiet är den legala vapenägarens bästa vän – medans vi är den illegala, kriminella vapeninnehavarens värsta fiende.