Hoppa till innehåll
Hem » Kärnverksamhet

Kärnverksamhet

Det politiska uppdraget handlar om att se till att kärnverksamheten kan fungera så bra som möjligt. Kommunens främsta uppgift är därför att tillgodose invånarnas rätt till trygghet och välfärd. En kommun måste, enligt lag upprätthålla vissa typer av uppgifter. Andra uppgifter är frivilliga. Besluten om hur prioriteringsordningen för dessa ser ut är alltid lokalpolitikernas.

Foto Tage Bäck

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Krisberedskap och civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

I Arvika behöver vi skala ner vårt politiska fokus till det som är vårt kärnuppdrag.

För oss i Arvikapartiet betyder kärnverksamhet alltid våra kommuninvånare. De insatser som underlättar för kommuninvånarna är vad vi benämner ”kärnverksamhet” och kärnan ska bestå av att upprätthålla en bra samhällsservice med vård, skola och omsorg. Politiken ska alltså alltid sträva mot att göra det bättre för våra kommuninvånare – inte göra besparingar som drabbar våra kommuninvånare, för att i nästa stund höja lönerna för tjänstemännen och politikerna i kommunhuset.

Kommunens roll ska vara att skapa en plats där invånare och näringsliv känner sig trygga och trivs. Kommunen ska därför inte gå in och konkurrera med det privata näringslivet på bekostnad av både välfärd och skattebetalarnas plånbok.

Kommunen ska med andra ord helt enkelt se till sina invånares behov – inte till sina egna.

Under föregående mandatperiod stängdes Arvika ungdomsgård ner, men samtidigt satsade man hundratusentals kronor på NYA konstverk på Arvika torg. För Arvikapartiet är en sådan prioritering inte aktuellt, även om vi gillar konst. Behöver vi välja kommer Arvikapartiet alltid att förespråka barn och ungdomsverksamhet före konstverk på torget – och före oproportionerligt höga föreningsbidrag till ekonomiska vuxenföreningar som exempelvis Föreningen FOLKETS PARK u.p.a. Arvika!

Arvikapartiet vill också se över de kommunala bolagen och om alla dessa är förenliga med kärnverksamhet. Själva organisationsformen ”kommunalt bolag” behöver i sig inte vara fel. Ibland kan det vara motiverat och logiskt att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Problem uppstår när de växer och blir för många, tappar i transparens och öppenhet jämfört med en förvaltning och blir konkurrenter till våra privata företag. Går ett kommunalt bolag dåligt behöver det i slutändan tillskott på ett eller annat sätt från den kommunala budgeten, våra gemensamma skattemedel.

Därför är en översyn nödvändig gällande våra kommunala bolag.

Ett annat exempel när prioriteringar av kärnverksamheten inte fungerat var när ”överförmyndaraffären” uppdagades och den allvarliga försummelse som hade skett där kom fram i ljuset. Trots att problemen i överförmyndarnämnden var kända av politiker sedan många år bakåt i tiden genom länsstyrelsens tillsynsrapporter tillfördes inte mer resurser till verksamheten och inga genomgripande åtgärder vidtogs. Flera kommuninvånare blev på grund av detta mycket illa drabbade och det krävdes att en utomstående startade stora larmklockan för att problemen verkligen skulle uppmärksammas – och åtgärdas. Hade inte någon utomstående tagit tag i det här och slagit larm hade det med största sannolikhet fortfarande pågått än idag.

Det är inte ord – utan det är handling som löser de problem vi blir varse om!

Gustav Möller, som en gång var socialdemokratisk minister sa en gång att; ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Arvikapartiet kan bara hålla med, och denna mentalitet behöver åter växa sig stark i vårt land.

Riskerna med att inte prioritera kärnverksamheten är att skattemedel som skulle kunna användas till kärnuppgifterna går till annat och medborgarna får en mycket sämre valuta för sina skattepengar. Att inte skattemedel levereras dit de ska kan bero på; felaktiga prioriteringar och bristande effektivitet. En kommun som önskar sig tillväxt ska satsa på en bra skola, bra äldreomsorg, bra social omsorg och goda villkor för företagande.

Det är dags att visa respekt för Arvikabornas skattepengar och prioritera kärnverksamheten.