Hoppa till innehåll
Hem » LSS

LSS

Arvikapartiet vill verka för att göra det lättare för de kommuninvånare som omfattas av LSS, (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Sverige var en gång känt som världens främsta välfärdsland, men till följd av de etablerade partiernas politiska prioriteringar är Sverige numera ett land där treåringar som behöver sondmatas nekas rätten till assistans.

Haveriet kring LSS och dylika välfärdstjänster är totalt. Det är också ett ytterst medvetet resultat av noga uträknade politiska beslut där de svagaste i samhället är de som får betala för politikernas folkföraktande prioriteringar. Tvååringar som behöver slangar i halsen för att andas har svårt för att sittstrejka utanför riksdagen eller göra intervjuer och prata om psykisk död hit och dit. Därför är dessa ett tacksamt byte för dagens politiker eftersom möjligheterna till motstånd är mycket små.

Arvikapartiet skiljer sig från de andra partierna. Vi kommer ta strid för våra medborgare som är i behov av assistans eller stöd från samhället.

Enligt lagen ska kommunen bistå familjer med assistans om det rör sig om ett behov som understiger 20 timmar i veckan. När det gäller mer än 20 timmars assistans eller stöd i veckan är det istället staten som ska bistå individen ifråga. I praktiken råder ett fullkomligt kaos.

Systemets utformning leder oftast till att behövande hamnar i ett limbo mellan myndigheter, tjänstemän och blanketter.

Arvikapartiet är beredda att med kommunala resurser försöka bistå familjer i behov av assistans med mer än 20 timmar i veckan. Vi syftar således till att komplettera systemet med extra stödinsatser, som formellt inte ska räknas till befintlig LSS eller dylikt, men vars verksamhet kommer utöka den praktiska assistansen och stödet. Det kan möjliggöras genom annorlunda tolkning av befintliga lagtexter samt tillägg genom kommunala föreskrifter. Om en kommun vill värna medborgare i behov av assistans kan kommunen göra så.

Att de andra partierna gömmer sig bakom formalia handlar om att de är fega och ovilliga att hjälpa Arvikaborna. Ett exempel är när media blev varse om att en kvinna som hade ansökt om utökad assistans i mars eftersom hjälpbehoven hade ökat så skyllde man fördröjningen av beslutet på semester. Det duger inte. Varken funktionshinder eller hjälpbehov tar semester.

Kontaktperson

Under den här mandatperioden togs beslut där flera av våra kommuninvånare som hade insatsen kontaktperson blev av med sin kontaktperson. Kontaktperson är en viktig, och även kostnadseffektiv insats för personer som omfattas av LSS. Arvikapartiet gavs tillåtelse att få insyn i ett av fallen och vi ansåg där att det var uppenbart ett helt felaktigt beslut att dra in personens kontaktperson. Vi hjälpte då till med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och även förvaltningsrätten ansåg att våra synpunkter var de rätta och personen återfick sin kontaktperson.

Tillgång till kommunens bilar på LSS verksamheter

Om en person bor på en LSS-bostad, ex. korttidsboende, gruppbostad eller serviceboende innebär huvudregeln att personen själv ska ta sig till sin aktivitet. Kan personen inte köra själv eller åka kollektivtrafik blir denne hänvisade till färdtjänst och arbetsresor. Att bara vara hänvisad till färdtjänst, blir en klar begränsning. Vissa ärenden behöver de boende åka och uträtta med en personal.

Om alternativen är uttömda för att på egen hand ordna transport ska detta kunna ske med stöd av kommunens personal i kommunens egna fordon. Transporten sker då för att den enskilde ska kunna tillgodogöra sig de tillfälliga behov som uppstår.

Arvikapartiet vill bland annat;

  • Höja habiliteringsersättningen för de som har daglig verksamhet (idag 5 kronor per timme, Arvikapartiet föreslår i ett första steg en minsta nivå på 15 kronor per timme).
  • Införa mer friskvårdsaktiviteter på daglig verksamhet.
  • Återställa löneavtalen för LSS-personalen som arbetar nätter. Ingen ska behöva vara på sin arbetsplats utan lön. Idag så arbetar nattpersonalen på LSS-boenden i Arvika halva nätterna gratis och tvingas gengälda oräknad arbetstid på andra LSS-boenden i Arvika.
  • Snabbare handläggningstider för LSS-beslut.
  • Kommuninvånare ska lättare få hjälp med LSS-beslut och insatser.
  • Regelbunden fortbildning av personalen inom LSS. Både LSS-handläggare och personal på boenden och daglig verksamhet, blir än mer kompetenta, genom att regelbundet höja sina kunskaper genom kvalitativa fortbildningar.
  • Kommunens LSS-verksamheter ska ha nära samarbete med en friskvårdskonsulent och en dietist. Kost och motion är något som är lika viktigt för våra kommuninvånare som omfattas av LSS som för alla andra.
  • Daglig verksamhet ska ännu bättre anpassas till deltagarens individuella behov vilket på sikt kan göra att flera som tidigare slutat på DV återvänder till sysselsättningen daglig verksamhet.
  • Tillgång till kommunens bilar på LSS verksamheter.