Hoppa till innehåll
Hem » Öppenhet och Transparens

Öppenhet och Transparens

Öppenhet och transparens i vår kommun är direkt avgörande för en välfungerande demokrati. Såväl allmänheten, andra myndigheter eller media ska kunna granska politikens innehåll. Det är våra kommuninvånare som äger verksamheten i Arvika kommun.

FOTO :TAGE BÄCK

Genom en större transparens skapar vi därför ökad tillit till vårt demokratiska system. Genom att ge våra kommuninvånare möjlighet att på ett bättre sätt följa beslutsprocesser värnar vi om den öppna demokratin, vilket är grunden för vårt demokratiska samhälle.

Öppenhet skapar även ett gott anseende.

Öppenhet och tillit är avgörande för att vi tillsammans ska utvecklas och jobba effektivt mot ett och samma mål i Arvika Kommun. Alla politiker och tjänstemän har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för en öppen och tillitsfull miljö, ärlighet, tydlighet, bra kommunikation och rutiner.

Arvikapartiet vill därför verka för mer öppenhet och tillgängligheten i Arvika kommun.

I tidigare mandatperiod har vid flertalet tillfällen Arvika kommun bortsett från öppenhet och transparens och felaktigt försökt sekretessbelägga handlingar som är offentliga. Det har också raderats mejl vilka varit offentliga handlingar.

Exempel finns här (källa Arvika Nyheter):  

”Använde sin privata mejl – och raderade tjänstemejl

Biträdande kommundirektör har använt sin privata mejladress i samband med att konsulten xxx xxx rapport om Överförmyndarnämnden skulle presenteras. Mejl, tjänstemejl som av allt att döma är offentlig handling, har sedan raderats.”

SEKRETESS

”Ville sekretessbelägga. Ärendet ska således behandlas i tingsrätten och inför denna förhandling har olika korrespondens skett. För en tid sedan skickade exempelvis biträdande kommundirektör ett mejl till ombudet xxx xxx där Wikstrand inte ville att kommunens svar till tingsrätten skulle offentliggöras. ”Det är av vikt att det inte offentliggörs vid diarieföring. Kan du hjälpa oss med möjlig sekretesshänvisning”, skriver biträdande kommundirektören till xxx.

I tillbakamejlet svarar dock xxx att hon inte ser någon som helst möjlighet att sekretessbelägga handlingen utifrån gällande lagstiftning. Hon undrar också varför biträdande kommundirektören vill sekretessbelägga kommunens svar.”

Arvikapartiet kommer aldrig att acceptera att mejl eller annat som är att anse som offentliga handlingar raderas eller sekretessbeläggs för att dölja insyn i kommuninvånarnas verksamhet. Offentlighetsprincipen bygger på att medborgarna skall ha tillgång till dokument och information som beslutats eller utarbetats av den offentliga makten. Den i sin tur skyddas av att all offentlig makt skall utövas i enlighet med lagarna (legalitetsprincipen) – läs mer om denna i vår punkt Rättspolitisk agenda.

TRANSPARENSGARANTI

Arvikapartiet vill därför införa en transparensgaranti i Arvika kommun. Detta ska också gälla de kommunala bolagen. Samtliga handlingar som inte omfattas av sekretess bör därför finnas tillgängliga på kommunens hemsidor i god tid innan sammanträdena i syfte att uppnå en högre grad av transparens i de kommunala bolagen.

Arvikapartiet kommer verka för ökad öppenhet, insyn och transparens i såväl Arvika kommun som de kommunala bolagen.