Hoppa till innehåll
Hem » Trygghet

Trygghet

Trygghet kan vara allt ifrån att våra kommuninvånare får den hjälp och det stöd som de har rätt till enligt LSS, eller att kunna ta sig tryggt till hemmet efter en utekväll utan att behöva oroa sig för att bli utsatt för brott.

Foto: Remy Brändefalk Arvika,

Tydligt uppdrag, tydliga förväntningar och tydliga beslut; tydlighet är viktigt för att skapa trygghet och tillit för våra kommuninvånare.

Kommunen har stora möjligheter att bistå polisen och andra berörda myndigheter i arbetet med att förebygga och bekämpa förekomsten av brott i Arvika kommun. Arvika kommun ligger tyvärr långt ner på listan över landets tryggaste kommuner (plats 174).

Källa Arvika Nyheter: https://www.arvikanyheter.se/2022/01/03/arvika-och-eda-langt-ner-pa-listan-over-landets-tryggaste-kommuner/

Sverige har gått från att vara ett av världens tryggaste länder till på bara några år blivit bland Europas farligaste. Sveriges otrygghet sprider sig även till vår stad, men än vi Arvikabor tack och lov ganska förskonade från grövre brottslighet.

Hur kunde det bli så här, och vad kan vi göra åt det på kommunal nivå?

Här är våra förslag i punktform:

  • Fler trygghetsskameror i det offentliga rummet
  • Trygg myndighetsutövning
  • Bekämpa korruptionen ­­
  • Engagera föräldrar att gå på stan nattetid
  • Aktiviteter för unga på ungdomsgård
  • HLR-utbildning på skolorna

Fler trygghetskameror i det offentliga rummet

En viktig aspekt gällande trygghet är att ha bevakningskameror på speciellt utvalda platser i Arvika.

Kameror är ett viktigt verktyg för polis och domstol, som en del av bevisningen av ett brott som begåtts på platsen. Trygghetskameror innebär även att om brott fortfarande kan begås så känner en del sig trygga i att vetskapen om att kameror finns. Vi anser att vi har förutsättningar till en framgångsrik tillståndsansökan och borde pröva det. Det är både brottsförebyggande och det skapar trygghet, vilket väger tyngre än att någon skulle känna sin integritet inskränkande, trygghetskameror är endast till för specifika syften.

Trygg myndighetsutövning

Kommuninvånarna ska veta att kommunens myndighetsutövning sker på ett tryggt och rättssäkert sätt. Såsom, bygglovsärenden, beslut angående LSS och socialtjänstärenden som rör den enskilde. Om enskild inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit så ska tydlig information ges om hur det överklagas. En överklagan kan vara en mycket, för en del, påfrestande process.

Rättsliga processer med/mot enskilda kommuninvånare bör undvikas så långt det är möjligt.

Kommuninvånare ska känna trygghet i att beslut som tas är följd av lag och uppföljt av berörd nämnd. Samtliga nämnders ledamöter är ansvariga för beslut som tas och ska därmed finnas tillgängliga för motiveringar och förklaringar om så önskas av enskild. Många gånger påverkar ett beslut på ett personligt plan, som till exempel en granne som bygger ut sin fastighet utan berörd grannes samtycke, i ett sådant fall ska båda grannar känna sig trygga med att beslut är tagna med korrekt och med stöd i lag. Grannar i ett sådant fall ska känna sig trygga med att ingen favör har lagts åt endera håll utan att i myndighetsnämnden är opartiska.

Även i exempelvis av beslut som rör LSS-insatser är det viktigt att invånarna kan känna sig trygga med att kommunen fattar rätt beslut. Under den här mandatperioden togs beslut där flera av våra kommuninvånare som hade insatsen kontaktperson blev av med sin kontaktperson. Det verkade som att det var ett försök till en besparingsåtgärd för verksamheten. Kontaktperson är en viktig, och även kostnadseffektiv insats för personer som omfattas av LSS. Arvikapartiet gavs tillåtelse att få insyn i ett av fallen och vi ansåg där att det var uppenbart ett helt felaktigt beslut att dra in personens kontaktperson. Vi hjälpte då till med att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och även förvaltningsrätten ansåg att våra synpunkter var de rätta och personen återfick därmed sin kontaktperson. Det felaktiga beslutet att dra in kontaktpersonen borde således aldrig verkställts.   

Bekämpa korruptionen

Bekämpa korruptionen – sluta dalta med fifflande politiker och direktörer i offentlig sektor.

Det daltas alldeles för mycket med dagens makthavare. Historien de senaste åren visar att ett antal makthavare i Arvika betett sig på ett orättfärdigt sätt. Detta är ett samhällsproblem som förvärras och som Arvikapartiet kommer arbeta hårt med att bekämpa. I andra länder kallas den här typen av fenomen för korruption. Korruptionen i Sverige växer och Arvika är inte isolerat från detta.

I vår närhet har vi exempel där en biträdande kommundirektör gjort flera övertramp, och bland annat raderat mejlkonversationer med konsulter. (källa Arvika Nyheter):  

”Använde sin privata mejl – och raderade tjänstemejl

Biträdande kommundirektör har använt sin privata mejladress i samband med att konsulten xxx xxx rapport om Överförmyndarnämnden skulle presenteras. Mejl, tjänstemejl som av allt att döma är offentlig handling, har sedan raderats.”

SEKRETESS

”Ville sekretessbelägga. Ärendet ska således behandlas i tingsrätten och inför denna förhandling har olika korrespondens skett. För en tid sedan skickade exempelvis biträdande kommundirektör ett mejl till ombudet xxx xxx där Wikstrand inte ville att kommunens svar till tingsrätten skulle offentliggöras. ”Det är av vikt att det inte offentliggörs vid diarieföring. Kan du hjälpa oss med möjlig sekretesshänvisning”, skriver biträdande kommundirektören till xxx.

I tillbakamejlet svarar dock xxx att hon inte ser någon som helst möjlighet att sekretessbelägga handlingen utifrån gällande lagstiftning. Hon undrar också varför biträdande kommundirektören vill sekretessbelägga kommunens svar.”

Arvikapartiet kommer aldrig att acceptera att mejl eller annat som är att anse som offentliga handlingar raderas eller sekretessbeläggs för att dölja insyn i kommuninvånarnas verksamhet. Offentlighetsprincipen bygger på att medborgarna skall ha tillgång till dokument och information som beslutats eller utarbetats av den offentliga makten. Den i sin tur skyddas av att all offentlig makt skall utövas i enlighet med lagarna (legalitetsprincipen) – läs mer om denna i vår punkt Rättspolitisk agenda.

Bättre system för att larma kommunen socialtjänst om narkotika anonymt

Arvika har ett rykte om sig att historiskt vara en stad där tillgängligheten till droger varit ganska stor.

Missbruket av narkotika i Arvika verkar dessvärre öka.

Polisen varnar – knarket ökar i Västvärmland: ”I alla samhällsklasser” https://www.arvikanyheter.se/2021/11/28/polisen-varnar-knarket-okar-i-vastvarmland-i-alla-samhallsklasser/

Polisen tar många beslag av cannabis, amfetamin, ecstasy och benzodiazepiner. Även tillgången på kokain har ökat i Arvika de senaste åren. Arvikapartiet ser mycket allvarligt på denna ökning och anser att ett förebyggande arbete mot narkotika måste prioriteras.  Detta kan göras på flera sätt.

Vi anser att kommunens socialförvaltning måste få kännedom för att kunna hjälpa. Många drar sig dock för att kontakta socialtjänsten men med ett system där uppgiftslämnaren kan vara helt anonym kanske det kan vara lättare att i ett tidigt skede kunna hjälpa den som är drabbad och dennes familj som också drabbas hårt vid ett missbruk.

Engagera föräldrar och vuxna att gå på stan nattetid

Att det finns nyktra vuxna personer i Arvika under helgerna skapar en trygghet i samhället och dessa vuxna blir förebilder för ungdomarna.

Nattvandrarna Arvika bildades 2020. Nattvandrarna Arvika vill öka vuxennärvaron och tryggheten för ungdomar på helgnätter. Arvikapartiet stöttar detta utmärkta initiativ och skulle även vilja se fler vuxna ute i form av fältarbetande fritidsledare och socialassistenter som var fallet tidigare i Arvika.

Att det finns medmänniskor för ungdomarnas skull i Arvika under kvällar och helger är helt klart förebyggande i arbetet mot missbruk av alkohol och narkotika.

Blir någon som läser detta intresserad att hjälpa Nattvandrarna kan man gå med i Facebookgruppen Kvällsvandrare Arvika.

Aktiviteter för unga på ungdomsgården

Arvika ungdomsgård stängde olyckligt ner sin verksamhet, och när de öppnade igen gjordes det med en mindre budget. https://www.arvikanyheter.se/2021/06/14/ny-ungdomsgard-i-host-men-med-mindre-budget/

Arvikapartiet tycker att man i stället ska utveckla ungdomsgården med en ökad budget och aktiviteter. Vi vill även återgå till tidigare 4,5 tjänster mot nuvarande nedbantning som gett 2 tjänster.

HLR-utbildning på skolorna

Kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död. Kunskapen om HLR kan ge ökad chans till överlevnad i samband med sjukdoms- eller olycksfall. Arvikapartiet menar; att lära barn och ungdomar livräddning främjar attityder och bidra till ett samhälle där vi bryr oss om att hjälpa varandra. Ökad kunskap bidrar också till en ökad trygghet i att våga ingripa vid nödsituationer som kan uppstå.

Även våra skolbarn kan hamna i nödsituationer där de kan behöva agera. Yngre barn kan med kunskap göra livräddande insatser som att slå larm och lägga en person i stabilt sidoläge. Att förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer ingår i undervisningen i Idrott och hälsa enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11). Hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen är en del i att kunna hantera nödsituationer och är en livsviktig kunskap för eleverna.

HLR-rådet rekommenderar att ämnet Första hjälpen och HLR introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen. Praktiska moment är viktiga för att eleverna ska utveckla sin förmåga till att hjälpa andra.