Hoppa till innehåll
Hem » Kommunfullmäktige Arvika juni 2024

Kommunfullmäktige Arvika juni 2024

1. Allmänhetens frågestund 16:43

2. Interpellationsdebatt 24:28

3. Enkla frågor 24:35

Arvikapartiets Lars-Olof Gävert ställde en fråga ang. LSS i Arvika.

Tanken med LSS-utjämningssystem är att kommunernas olika ekonomiska villkor ska jämnas ut, och att det inte ska löna sig att spara in på LSS-insatser. Systemet utgår från en standardkostnad som räknats fram för varje enskild kommun. LSS-utjämningen baseras på faktiskt antal LSS-insatser och verksamhetens personalkostnad i den enskilda kommunen. Detta för att kommunerna ska kunna förverkliga rättigheterna enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. 

Fråga till ordförande i utskottet vård och omsorg Mona Smedman (C). Har några beräkningar gjorts på om de nyligen beslutade kostnadsbesparingarna inom LSS, gör någon skillnad på LSS-utjämningen för Arvika kommun?  

Ordföranden Mona tyckte frågan var för avancerad att ställa på punkten enkla frågor.

I mars 2024 låg vår utjämningsavgift på: -2 938 502, I mars 2023 var utjämningsavgiften: -5 183 633. Arvika kommun måste alltså betala pengar till andra kommuner för att kompensera deras LSS-kostnader. Kan vara ett tecken på att Arvikas kostnader för LSS är för låga och att det läggs för lite resurser på våra kommuninvånare som omfattas av LSS. Det visar inte minst IVOS straffavgift som fastställdes av Förvaltningsrätten den 17 juni 2024 där Arvika kommun måste betala en särskild avgift om 144 000 kr till staten.

I domen från FR står: ”Oskäligt dröjsmål har uppstått i ett ärende där en enskild blivit beviljad insats i form av bostad med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den enskilde beviljades insatsen den 29 april 2022. Beslutet gällde fr.o.m. den 2 maj 2022. Insatsen verkställdes först den 2 december 2023, d.v.s. 19 månader senare. IVO anser att oskäligt dröjsmål har pågått under åtta månader. Med hänsyn till den tid som den enskilde fått vänta kan dröjsmålet inte anses som ringa. Den yrkade avgiften har beräknats utifrån kommunens uppgift om kostnaden för insatsen, samt med en repressiv del om 25 procent av kommunens kostnadsbesparing.”

Det här är kärnverksamhet som måste fungera.

4. Motion om att utveckla besöksnäringen i Arvika kommun (C) 1:04:40

Arvikapartiet yrkade avslag till motionen. Tanken är god men på det sätt motionen är skriven riskerar detta att konkurrera med näringslivet. Och den konkurrensen från kommunen gentemot näringslivet ska vi inte öka – den ska minska. Majoriteten plöjde dock igenom motionen.

5. Motion om att flytta fritidsbanken (M) 1:41:26

Arvikapartiet yrkade på återremiss.

6. Motion om förändrad skolmat för minskade utsläpp (L) 2:14:33

7. Medborgarförslag om parkbänkar vid gång/cykelbanan ut till Västra Sund 2:16:12

Bra medborgarförslag och bra beslut.

8. Medborgarförslag om att utveckla Fritidsbanken 2:16:41

9. Budget för kommunrevisionen 2025 2:17:28

10. Strategisk plan 2025 – 2027 med budget för 2025 2:20:47, 3:19:16, 4:49:31

Arvikapartiets yrkanden: https://usercontent.one/wp/www.arvikapartiet.se/wp-content/uploads/2024/06/Arvikapartiets-yrkande-avseende-Strategisk-plan-2025–2027-samt-budget-for-2025-komplettering-nya-yrkanden.pdf?media=1671300175

Bifall till Arvikas borgerliga allians alternativa förslag till Strategisk plan 2025–2027 samt budget för 2025, utom punkt 5, 6 och 7 i förslag till beslut. Alliansens budget innehöll även en skattesänkning på 10 öre. Trots detta gav den mer pengar till kärnverksamheterna, lärande och stöd samt vård och omsorg. Precis som förväntat antogs majoritetens budget. Ingen ville dock diskutera Arvikapartiets förslag om minskade politikerarvoden. Som väntat alltså.

11. Borgensavgifter för bolagen i Arvika Stadshus bolagskoncern 2025 -2027 4:58:40

12. Beslut om antagande – detaljplan för fastigheten Fälgkorset 2 m.fl. 4:59:40

13. Revidering av pensionspolicy samt tillhörande riktlinje 5:00:12

14. Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Stömne 1.39 5:00:32

15. Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1.134 5:00:57

16. Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1.27 5:01:21

17. Ansökan och förslag till ny belägenhetsadress för fastigheten Slobyn 1.71 5:01:48

18. Motion om gemensam policy vad gäller fördelning av praktikplatser, Anna-Maria Nykvist (-) remiss 5:02:13

19. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Myndighetsnämnden, Björn Palmqvist (MP) 5:02:28

20. Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag, Filip Pontelius (MP) 5:02:55

21. Avsägelse av samtliga kommunala förtroendeuppdrag, Alina Koltsova (MP) 5:03:41

22. Avsägelse av uppdrag Anna-Maria Nykvist (-) 5:04:23

23. Motion 5:04:49

24. Avsägelse från uppdrag 5:05:03