Hoppa till innehåll
Hem » Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogram

Arvikapartiets landsbygdsprogram omfattar alla delar av Arvika kommun som ligger utanför staden. Att arbeta för en landsbygd med en stark utvecklingskraft är en resurs för hela Arvikas utveckling och tillväxt. Att landsbygdens livsmedelsproduktion fungerar och stöttas är en förutsättning för att klara av olika krissituationer som kan uppkomma.

Arvikapartiet står upp för en verklig decentraliseringspolitik och vill bryta trenden med att centralisering och storskalighet är den enda politiska lösningen.

Arvikapartiet vill skapa och upprätthålla en god kontakt med bygdelag i vår kommun. Bygdelag (byalag) hade på 1800-talet en juridisk funktion som byn organiserades kring, och som sände representanter till sockenstämman. Idag är byalagens karaktär oftast mest social men Arvikapartiet vill göra byalagen till rådgivande för kommunfullmäktige.

Arvikapartiet anser också att det är hög tid att vi ger bättre support till våra byar eller så kallade – ”subcentran” som ligger i vår kommun.

Bild från Byamossarna i Gunnarskog/Mangskog.

Arvikas kommun omfattar socknarna; Arvika, Bogen, Glava, Gunnarskog, Högerud, Mangskog, Ny, Stavnäs och Älgå. Dessa bildades vid kommunreformen 1862. Arvika kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Arvika stad och storkommunerna Glava, Gunnarskog, Älgå samt huvuddelen av Brunskog och Stavnäs.

Arvika kommun är en stor kommun, från Stavnäs i Söder till Bogen i Norr mäter det ca 80 kilometer fågelvägen.

I kommunen finns flera trevliga tätorter/byar, förutom Arvika stad;

Stommen/Gunnarskog

Stommen ligger i vid sjön Gunnerns nordligaste ände, cirka 2 mil norr om Arvika. I Stommen/Gunnarskog finns bland annat grundskola, förskola, äldreboende, idrottsplatsen Gunnevi och två kommunala badplatser. Det finns fina vandringsleder i området. Naturreservatet Byamossarna som omfattar 776 hektar och gränsar mot Mangskog – är Arvika kommuns största sammanhängande myrområde och har en känsla av vildmarkskaraktär. I Gunnarskog finns också Jungfruhålan, som är en av Skandinaviens största jättegrytor. I Stommen finns även en deltidsbrandkår, en obemannad drivmedelsstation samt pizzeria. Här ligger Larstomta Vandrarhem som har öppet året runt och har ställplatser för husbilar. Det finns också också en privat distriktssköterskemottagning. Dagligvaror finns hos Thybergs Livs i Årbotten.

Glava

Glava ligger 3 mil sydväst om Arvika vid sjön Glafsfjorden. Det finns bland annat grundskola, förskola och äldreboende. Strax utanför Glava vid sjön Stora Gla ligger samhället Glava Glasbruk med Bruksmuseet som speglar kulturen på det gamla glasbruket. Här finns även Glava Energy Center, som är ett centrum för forskning av förnybar energi. Glaskogen naturreservat/friluftsreservat ligger till stor del i Glava och omfattar ett område på ca 29.000 hektar med bland annat 30 mil vandringsleder och fina kanotleder. I Glava finns även dagligvarubutik, drivmedelsstation, frisör, en pizzeria, flertalet idrottsföreningar, en kyrka samt en bygdeförening.

Jössefors

Jössefors ligger cirka 7 km nordväst om Arvika vid Glafsfjorden. Här finns grundskola och förskola, Jössefors pumptrack och idrottsplatsen Forshälla. Jössefors har en mycket aktiv idrottsförening och har nyligen renoverat sin elljusbana. Jössefors är typisk bruksmiljö med bland annat gamla bruksbostäder.

Edane

Edane ligger vid sjön Värmelns västra strand cirka 1,5 mil öster om Arvika. I Edane finns grundskola och förskola, hamn, badplats, järnvägsstation Edane aktivitetspark och Edevi idrottsplats. En ny konstgräsplan med elljus är nyligen färdigställd. Strax utanför Edane ligger en 18-håls golfbana. Ortens största arbetsgivare är Moelven Edanesågen.

Klässbol

Klässbol ligger 2 mil söder om Arvika vid sjön Glafsfjorden. Det finns grundskola och förskola. Här ligger välkända Klässbols linneväveri där dukar och servetter vävs både maskinellt och för hand. I Klässbol finns en gästhamn och idrottsplatsen Linnevi.

Sulvik

Sulvik ligger 1,2 mil sydväst om Arvika vid Sulviken som är en del av sjön Glafsfjorden. Det finns grundskola och förskola. Här ligger också en specialiserad Skog & Trädgårdsbutik som kan utföra service och reparationer av de flesta varumärken. I Sulvik finns även Sveriges innersta hamn som har förbindelse med havet.

Mangskog

Mangskog, ligger ungefär 2,5 mil nordost om Arvika. I bygden finns förskolan Rinnbacken samt Rinnens skola som är en F-6 skola. Här finns en livsmedelsbutik samt en återvinningsstation för förpackningar i anslutning till butiken. I närheten av Rinnens skola finns ett motionsspår med belysning huvudsakligen under skidsäsongen, fotbollsplaner, utegym, friluftsbad, idrottshall, skjutbana, boulebana samt tennisbana. Vid Mangskogs Folketshus finns ställplatser för husbilar och husvagnar. Det är också nära till skidspår i såväl Ängen som Byamossarna. I bygden finns flera aktiva föreningar bland annat hembygdsföreningen.

Landsbygden är viktig för Arvika

Nästan 10 000 av Arvika kommuns invånare bor på landsbygden. På landsbygden har också många av kommunens småföretagare sin verksamhet. Det finns mer än 4 000 jobb i de små företagen runt om i Arvika kommun. Dessa företag tillsammans med sina anställda bidrar med cirka 310 miljoner kronor till kommunens skatteintäkter varje år. Detta innebär att i Arvika kommun står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. Kommunen använder sedan dessa skatteintäkterna till idrotts- och fritidsanläggningar, till skolor, till bibliotek, till miljö, till ekonomiskt bistånd, till att bygga och underhålla gator, till vägar, till parkeringar, till parker och grönytor och mycket mer bra i vår kommun.

Arvikapartiet tycker dock att av de skatteintäkter som landsbygden i Arvika kommun bidrar med så ska en högre andel gå tillbaka till landsbygden och ”landsbygdens folk”. Detta kan ske på flera ske på flera sätt. Att bevara och utveckla landsbygdsskolor kan vara en del. Att bevara och utveckla möjligheterna till företagande och affärer kan vara en annan del. Att behålla service och gatubelysning på landsbygden är viktigt för många och är viktigt för tryggheten. Arvikapartiet vill också skapa förutsättningar för friskvård, idrott och hälsa genom att verka för att det ska finnas fullstora idrottshallar att tillgå i de olika kommundelarna. Helst i anslutning till skolor som då kan använda sig av idrottshallarna under dagtid.

Landsbygden är en del av totalförsvaret.

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig eller kriser av olika slag. Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten, MSB och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Sverige måste ha en högre beredskap för att försörja befolkningen med livsmedel. Vi behöver därför, betydligt, förbättra vår livsmedelsberedskapen för kriser. Att landet har en egen livsmedelsförsörjning är livsviktigt och är i högsta grad beroende av vår landsbygd och våra jordbrukare. Sveriges bönder behöver bättre villkor för att öka andelen inhemsk svenskproducerad mat.

Arvikapartiet vill därför verka för att det blir billigare och bättre förutsättningar att bedriva jordbruk, så att det går att konkurrera med låga priser från utlandet och att den inhemska livsmedelsförsörjningen säkerhetsställs.

Arvikapartiet vill även verka för att Arvika kommun blir – så långt det är möjligt – självförsörjande på mejeriprodukter. I exempelvis Gunnarskog sker just nu en storsatsning med utbyggnad av tre mjölkgårdar som på så sätt utökar sin produktion. 

Skogen

I Arvika betyder skogen mycket. Både för ekonomin, för vårt välbefinnande, för vår fritid och för våra besökande turister.

Sveriges skogar ägs till hälften av enskilda skogsägare och bidrar med hela 60 procent av råvaran till bioekonomin, alltså den ekonomi och samhällsutveckling som är baserad på FÖRNYBARA RESURSER. Arvikapartiets skogspolitik bygger på att skog som brukas och växer ger störst klimatnytta. När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären som binds in i biomassan. Den svenska skogen växer i snitt med 120 miljoner kubikmeter varje år och tar då upp drygt 140 miljoner ton koldioxid. Nettoinbindningen i den svenska skogen blir ca 40 miljoner ton efter att man räknat bort avverkning mm. De totala svenska utsläppen av koldioxid per år är 60 miljoner ton, utrikestransporter inräknat.

Kort sagt är skogen viktig och bra för klimatet! Samhället behöver även skogsråvara eftersom skogen är en förnybar resurs. Skogsråvaran har egenskaper som gör att den kan bli lika hård som stål och lika mjuk som plast. Skogsråvaran går att förädla och material kan framställas, som till exempelvis olja, betong, stål, bioplaster och textilier mm.

Arvikapartiet vill verka för att skogsägarna ska kunna ha en trygg ägande- och brukanderätt av sin mark. Trygga skogsägare planerar långsiktigt och vågar göra de investeringar som är till nytta för såväl skogsägaren, hela samhället, klimatet och miljön. Arvikapartiet vill verka för att skogspolitiken ska bygga på principen om frihet under ansvar. Formella avsättningar av skogsmark, för till exempelvis bildande av nya naturreservat ska i första hand ske efter frivilliga överenskommelser med markägare. Ett system där statens skydd av skog bygger på frivillighet stärker skogsägarnas engagemang och initiativ att utveckla den biologiska mångfalden i skogen. En färsk undersökning av LRF visar att 8 av 10 skogsägare  är positiva till att utveckla och bevara naturvärden i sin skog, med ett system som bygger på frivillighet.

Vindkraft

Vindkraften är något som påverkar många landsbygdsbor. Vindkraften placeras oftast långt från våra energislukande större städer och inte sällan i fina naturområden på landsbygden. Regeringen vill göra det svårare för kommuner som Arvika att säga nej till vindkraft (16 kap. 4 § miljöbalken). Förslaget innebär att det kommunala vetot mot vindkraftsparker tas bort. Arvikapartiet tycker att detta är ett tydligt sätt att motverka den lokala demokratins möjligheter att skydda sina invånares hälsa och naturvärden. Är det rätt att människor på landsbygden verkligen påtvingas till att ha gigantiska vindsnurror i sin närhet – för att dessa påstås ”rädda” miljön?

Politiker som alltid säger sig värna miljön med att förespråka vindkraft verkar inte alls bry sig särskilt mycket om naturen eller den inverkan vindkraftverken har på exempelvis fågellivet. I en vindkraftspark i Norge fann man under ett antal år 100 döda havsörnar, 200 dalripor, tre kungsörnar, flera falkarter och ett stort antal mer vanliga fåglar – till exempel svanar, gäss och kråkor – registrerade av forskare som dödade av vindkraftverken. Gigantiska vindkraftverk stör både människor, djur och natur. Att placera ut hundratals, tre hundra meter höga, vindsnurror på höjder runt om i naturlandskapet kan knappast ens den mest ihärdiga ”miljövän” tycka är något bra. Ändå är det just detta man gör. I Sorsele och Malungs kommuner kämpade invånarna till sig folkomröstningar som de dessutom vann, om NEJ till vindkraft, men kommunpolitikerna i dessa kommuner gick ändå emot folkets vilja?!

Vår största rovfågel Havsörnen. Foto Tage Bäck, Arvika.

Det framstår oftast som den satsning som görs på vindkraften är helt nödvändig för klimatarbetet – men detta är en sanning med modifikation. Vindkraften är opålitlig som energikälla och kräver reservkraft, inte sällan i form av smutsig el från kol och olja. Vindkraften framstår till stor del vara ”symbolpolitik” – i första hand för att visa sig duktiga och ”rädda” miljön – än om en verkliga effektiva åtgärder som hjälper miljön!

Arvikapartiet tycker klimatfrågan är viktig, minst sagt – MEN, och det är ett viktigt MEN – klimatfrågan är global. Det hjälper föga klimatet och miljön att driva Sverige tillbaka till stenåldern och förstöra närmiljön för våra landsbygdsbor! Det bästa sättet att minska utsläppen är i stället att beskatta de stora utsläppsdrakarna, genom koldioxidskatter och handel med utsläppsrätter. Att lägga ned kärnkraften i Sverige och ersätta den med tusentals vindkraftverk har inget med det verkliga arbetet för ett bättre klimat att göra utan det gör energiförsörjning instabil och beroende av smutsig importerad el.

Att svenska vindkraftverk skrämmande nog ägs av kommunistdiktaturen Kina låter helt galet och vet nog inte så många – men det är högst verkligheten idag. Våra egna politikerna säljer helt enkelt ut Sverige för sina politiska gärningar genom att låta andra länder förstöra Sveriges landskapsbild och skada vår vackra natur. Att man på så sätt dessutom ger Kina kontroll över Sveriges elförsörjning är väl något som nästan kan definieras som; landsförräderi. Som exempel kan vi nämna den vindkraftpark som är under uppförande vid Markbygden i Piteå kommun som kommer omfattas av över 1000 (!) vindkraftverk. Delägare till Vindparksparken är det statliga kinesiska bolaget China General Nuclear, och bolaget har under perioden 2017-2022 investerat 90 miljarder kr på vindkraft i Sverige!  

Tyvärr känns en del klimatåtgärder idag mer som hysteri och panik än sunt förnuft – då våra utsläpp globalt sett är mycket små. Frågan alla borde ställa sig är; ska vi verkligen behöva fördärva vår vackra landsbygd, där våra förfäder kämpat i generationer – för att minska Sveriges utsläpp?! Det måste finnas alternativa vägar och Sverige står ju faktiskt för enbart 0,2 procent (2 tusendelar) av de globala utsläppen.

Arvikapartiets vill, bland annat, verka för i punktform;

  • Fullstora idrottshallar på landsbygden, på platser där behoven finns. Friskvård och hälsa är något som gynnar alla och som vi verkligen ska satsa på i Arvika kommun.
  • Arvikapartiet tänker verka för sänkt skatt på drivmedel även om detta inte är i första hand en kommunal fråga. Skatten kan sänkas med 5 kronor så det ger verklig effekt. Ett ekologiskt jordbruk kräver mer beredning av jorden vilket ökar åtgången på bränsle. Jordbrukare drabbas hårt av skyhöga bränslepriser och människor som bor på landsbygden som måste dagpendla till arbeten med bil ska heller inte ”straffbeskattas” för sina resor.
  • Bevara eller utveckla gatubelysning på landsbygden. Belysning på landsbygden är viktig av flera skäl och framförallt säkerhetsmässigt. Det blir tryggare för de boende att röra sig efter vägarna och det avskräcker brott.
  • Etablera och upprätthålla en god kontakt med bygdelag som finns i de olika delarna av Arvika kommun. Bygdelagen vet vad som är på gång i deras bygd och kan även användas som ”expertpanel” i olika kommunala frågor som rör deras lokalområde.
  • Arvikapartiet vill skapa ett bättre Arvika genom att ta tillvara på det stora engagemanget som finns på landsbygden i Arvika kommun.
  • Arvikapartiet vill att det kommunala vindkraftsvetot förblir oförändrat och kvarstår. En vindkraftsetablering är utan tvekan ett mycket stort ingripande i närmiljön för de boende och något som de självklart ska ha något att säga till om. Även en kommuns rätt att bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen är en grundläggande del i den svenska samhällsplanering och ska så förbli.

I landsbygdsprogrammet ingår även Arvikapartiets programpunkter;

Friluftsliv och Jakt (se länk).

Företagande och näringsliv (se länk).